Czym jest outsourcing wierzytelności?

Wielu przedsiębiorców, bez względu na formę prowadzenia swojej działalności gospodarczej, zmaga się z problemem, jaki stanowią opóźnienia w otrzymywaniu należności. Nieregularne płatności faktur mogą poważnie zagrażać płynności finansowej firmy i hamować jej rozwój. Bardzo często decydują one również o być albo nie być danego przedsiębiorstwa. Chcąc jednak zwiększyć swoje szanse na szybkie i skuteczne odzyskanie…

Wierzytelność a należność

Wierzytelność i należność w wielu słownikach definiowane są w sposób bardzo zbliżony, a często uznawane nawet za pojęcia synonimiczne. Choć oba określane są z pozycji wierzyciela, to jednak różnią się między sobą charakterem zadośćuczynienia. Wierzytelność w języku prawniczym określana jest jako uprawnienie przysługujące wierzycielowi wobec dłużnika do żądania spełnienia określonych świadczeń, na które składać się…

Co to jest postępowanie układowe?

Postępowanie układowe to postępowanie, które przeprowadza się przede wszystkim w sytuacji, gdy przedsiębiorca w wyniku przypadkowych i niezależnych od niego okoliczności nie jest w stanie dłużej spłacać swoich długów. Postępowanie układowe może obejmować takie działania, jak zmniejszenie sumy długów, odroczenie spłaty długów lub rozłożenie ich na korzystne dla obu stron raty, a także zmianę wierzytelności…

Jakie są rodzaje faktoringu?

Faktoring, to usługa która zdobywa coraz większą popularność wśród polskich przedsiębiorców. Dzięki niej możliwe jest szybkie i sprawne odzyskanie należności od kontrahenta oraz zmniejszenie ewentualnego ryzyka niewypłacalności firmy. W zależności od ryzyka związanego z niewypłacalnością dłużnika wyróżnia się faktoring pełny (właściwy), niepełny (niewłaściwy) oraz mieszany. Faktoring pełny następuje wtedy, gdy faktor bierze na siebie całe…

Czym jest faktoring?

Faktoring polega na wykupie przez wyspecjalizowany podmiot świadczący usługę faktoringu (faktora) nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw (faktorantów) należnych im od różnego rodzaju kontrahentów z tytułu sprzedaży dostaw i usług. Przedmiotem faktoringu są najczęściej nieprzeterminowane istniejące lub przyszłe, krótkoterminowe wierzytelności, które są związane z obrotem gospodarczym i udokumentowane fakturami VAT, a także usługi dodatkowe, zwane inaczej czynnościami dodatkowymi…

Jak powinno przebiegać postępowanie upadłościowe?

Postępowanie upadłościowe to procedura, której głównym celem jest stworzenie przedsiębiorcom odpowiednich warunków pozwalających na całkowite zaspokojenie wierzycieli i przywrócenie stanu prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Omawiana procedura dotyczy przede wszystkim podmiotów, które z różnych przyczyn zaprzestały płacenia swoich długów, lub którym dopiero grozi niewypłacalność. Przebieg każdego postępowania upadłościowego składa się z kilku etapów i jest ściśle uzależniony…

Wierzytelności niezaspokojone w postępowaniu upadłościowym

Umorzenie wierzytelności niezaspokojonych w postępowaniu upadłościowym należy do jednej z najrzadziej wykorzystywanych instytucji postępowania upadłościowego. Wynika to przede wszystkim z zaniedbań samych dłużników, którzy nieterminowo składają odpowiednie wnioski do sądu lub popełniają wiele zaniechań i błędnych działań, które w efekcie pozbawiają ich jakichkolwiek możliwości do skorzystania z przysługującego im prawa. Umorzenie zobowiązań niezaspokojonych w postępowaniu…

Kilka słów o ogólnych terminach przedawnienia

Terminy przedawnienia roszczeń oznaczają sytuację, gdy po upływie wyznaczonego terminu dochodzenie danego roszczenia staje się niemożliwe. Zgodnie z artykułem 118 Kodeksu Cywilnego ogólny termin przedawnienia wynosi 10 lat, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Najkrótszym okresem przedawnienia jest termin 6 miesięcy i znajduje on swoje zastosowanie w przypadku przedawnienia roszczenia przysługującego przewoźnikowi względem innych przewoźników…

Jakie są kategorie wierzytelności?

W polskim prawie wierzytelności dzieli się na pięć kategorii. Należy przy tym pamiętać, że jeżeli suma przeznaczona do podziału między wierzycieli jest niewystarczająca, by w pełni pokryć wszystkie należności, należności wchodzące w skład dalszej kategorii są spłacane dopiero po wcześniejszym uregulowaniu wszystkich należności z poprzedniej kategorii. Dodatkowo, jeśli majątek osoby upadłej nie wystarcza na całkowite…

Kim jest syndyk masy upadłościowej i jakie są jego zadania?

Syndykiem masy upadłościowej określa się, wyznaczoną przez sąd, osobę fizyczną lub prawną, której głównym zadaniem jest przeprowadzenie postępowania upadłościowego, mającego zaspokoić roszczenia wierzycieli oraz likwidacja majątku osoby, firmy lub instytucji, postawionej w stan upadłości. Wśród podstawowych obowiązków syndyka masy upadłościowej znajduje się objęcie majątku upadłego konsumenta, sprawowanie kontroli i zarządu nad tym majątkiem, zabezpieczenie danego…

Czym jest postępowanie naprawcze?

Niewypłacalność to zagrożenie, z którym musi się liczyć każdy przedsiębiorca. Na szczęście polskie prawo przewiduje kilka rozwiązań w ułatwiają wyjście z tej niekorzystnej sytuacji. Jednym z nich jest rozpoczęcie postępowania naprawczego, które przysługuje tym przedsiębiorcom, którzy wciąż, na bieżąco spłacają swoje zobowiązania, jednak ich sytuacja ekonomiczna jest na tyle trudna, że w krótkim czasie na pewno staną…

Co to jest wierzytelność zabezpieczona rzeczowo?

Wielu przedsiębiorców boryka się z uciążliwym problemem, jakim jest nieterminowe regulowanie zobowiązań przez współpracowników i kontrahentów. Aby zapobiegać temu zjawisku powstało wiele narzędzi mających na celu ochronę wierzyciela i umożliwienie mu odzyskania należności. Obecnie w polskim prawie wyróżnia się dwa sposoby zabezpieczenia wierzytelności, w tym osobiste i rzeczowe. Omawiane w tym tekście zabezpieczenie rzeczowe odnosi…