201611.10
Off
0

Trudność w ściąganiu należności od nieuczciwych kontrahentów to problem, z którym boryka się niejedna firma. Istnieje jednak kilka skutecznych sposobów na dochodzenie swoich roszczeń względem dłużników, którzy nieterminowo regulują swoje płatności. Jednym z nich jest niezwykle efektywna oraz bardzo popularna windykacja przedsądowa.

Znajdując się w sytuacji, w której kontrahent nie wywiązuje się ze swojego zobowiązania, warto podjąć konkretne kroki mające na celu odzyskanie należności. W tym celu powinno się przede wszystkim ustalić przyczyny zaistniałej sytuacji, a także uzgodnić z dłużnikiem nowy termin spłaty zadłużenia. Jeśli jednak to nie pomaga w odzyskaniu pieniędzy, należy wysłać na adres problematycznego kontrahenta wezwanie do zapłaty, przy czym najlepiej aby było to zrobione listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Warto również ponownie wykonać telefon do dłużnika w dniu planowanego doręczenia wezwania, przypominając mu o sprawie. W przypadku, gdy nawet to nie skutkuje, rozwiązaniem może się okazać wysłanie kolejnego wezwania do zapłaty, w którym będzie zawarty nie tylko nowy termin spłaty, ale również ewentualne sankcje i konsekwencje wynikające z nieuregulowania długu.

Brak dobrej woli po stronie dłużnika, a także nieskuteczność wcześniejszych działań, powinny stanowić wystarczającą przesłankę do wysłania przedsądowego wezwania do zapłaty. Powinny się w nim znajdować zarówno informacje na temat ostatecznego terminu zapłaty należności, jak i kosztów postępowania. W większości przypadków jest to najlepsze rozwiązanie, które ułatwia skuteczne rozwiązanie sprawy. Z kolei w sytuacji, w której żadne z dotychczasowych ustaleń z dłużnikiem nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, konieczne może się okazać wstąpienie na drogę sądową w celu uzyskania nakazu zapłaty. W tym celu należy złożyć pozew do sądu rejonowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę firmy dłużnika.

Prawomocny wyrok sądu wraz z nadaną mu klauzulą wykonalności będzie stanowił tytuł wykonawczy uprawniający do wszczęcia egzekucji przez komornika.