201611.08
Off
0

Nieterminowe regulowanie należności to problem, z którym boryka się niejeden przedsiębiorca. Trudności z odzyskiwaniem pieniędzy z faktur stanowią duże obciążenie i mogą negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie firmy. Tworzą one bowiem zatory płatnicze i ograniczają zaufanie względem partnerów biznesowych. Na szczęście istnieje kilka skutecznych sposobów na to, aby odzyskać pieniądze za sprzedany towar lub wykonaną usługę.

Dochodzenie swoich należności to często długotrwały i żmudny proces. Można go jednak rozpocząć od tzw. miękkiej windykacji, która polega na mailowym, listownym lub telefonicznym przypominaniu klientowi o tym, że mimo upływu terminu powstałe zobowiązanie wciąż nie zostało uregulowane. Wszyscy przedsiębiorcy, którzy chcą odzyskać pieniądze z faktury, powinni również zgromadzić kilka niezbędnych dokumentów, które będą dowodziły tego, że dany kontrahent złożył zamówienie, a przedsiębiorca je zrealizował. W tym celu przydatna może się okazać między innymi umowa, protokół zdawczo-odbiorczy, korespondencja mailowa, a także sama faktura. Jeżeli mimo polubownych prób skłonienia dłużnika do zapłaty należności ten wciąż nie wywiązuje się ze swojego zobowiązania, warto złożyć do właściwego dla siedziby dłużnika sądu pozew z wnioskiem o nakaz zapłaty. Korzystnym rozwiązaniem może się również okazać zatrudnienie firmy zajmującej się ściąganiem wierzytelności lub też daną wierzytelność sprzedać.

Brak zapłaty za towar lub usługę może przysporzyć przedsiębiorcy wielu problemów. Oprócz braku przysługujących mu należności musi on bowiem jeszcze odprowadzić VAT i podatek dochodowy od dokonanej sprzedaży. Sytuacja ta nie jest jednak bez wyjścia. W przypadku, gdy nie udaje się wyegzekwować zapłaty od nieuczciwego kontrahenta, przedsiębiorca może rozpocząć procedurę mającą na celu odzyskanie podatku VAT. Aby móc skorzystać z tzw. ulgi za złe długi konieczne jest jednak spełnienie określonych warunków. Przede wszystkim musi upłynąć 150 dni od terminu płatności ustalonego w fakturze lub umowie. Ulga ta jest ponadto możliwa jeśli zarówno wierzyciel, jak i dłużnik, są podatnikami zarejestrowanymi jako czynni podatnicy VAT. Dłużnik nie może być także w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacji.

Bardzo ważne jest również to, aby od daty wystawienia faktury, która stanowi dokumentację wierzytelności, nie upłynęły więcej niż 2 lata podatkowe, licząc od końca roku, w którym dana faktura została wystawiona. Wierzyciel, który chce skorzystać z ulgi za złe długi musi także zawiadomić o tym fakcie właściwy urząd skarbowy. Konieczne jest w takiej sytuacji dostarczenie druku VAT-ZD z informacjami o rozliczeniu korekty wraz z podaniem kwoty jaką koryguje.