201610.06
Off
0

Śmierć dłużnika jest zdarzeniem, które z prawnego punktu widzenia może budzić pewne niejasności. Wszelkie wątpliwości związane z tym zagadnieniem wynikają jednak przede wszystkim z faktu, że wiele osób wciąż błędnie zakłada, że z chwilą śmierci spadkodawcy zakończeniu ulega odpowiedzialność wynikająca z różnego rodzaju niespłaconych zobowiązań.

Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego jeśli dłużnik umrze w trakcie toczącego się postępowania sądowego o zapłatę długu, tego typu postępowanie jest co do zasady zawieszane z urzędu przez sąd. Postępowanie to podejmuje się dopiero w sytuacji, gdy zgłoszą się spadkobiercy dłużnika, wskaże ich wierzyciel lub ustanowiony zostanie kurator spadku. Z chwilą śmierci spadkodawcy jego obowiązki majątkowe, w tym np. niespłacone kredyty i pożyczki, przechodzą na spadkobierców. W celu wyegzekwowania należności wierzyciel może zatem wystąpić do sądu z odpowiednim wnioskiem o wydanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po dłużniku. Przeprowadzane jest także postępowanie spadkowe, które ma na celu dokładne określenie tego, kto należy do kręgu osób, które dziedziczą po spadkodawcy. Z kolei w przypadku braku chęci dobrowolnego uregulowania długu, skierowany być może również wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Zgodnie z kodeksem cywilnym spadkobierca ma trzy możliwości postąpienia ze spadkiem. Może on przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi, przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza lub też spadek odrzucić nie dziedzicząc tym samym żadnych długów. Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza sprawia, że odpowiedzialność spadkobierców jest ograniczona ze względu na wysokość aktywów wchodzących w skład spadku. Natomiast w przypadku przyjęcia spadku wprost odpowiedzialność spadkobierców jest nieograniczona, w związku z czym odpowiadają oni za wszelkie powstałe długi spadkodawcy.

Prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza stanowi także podstawę dla wierzycieli, których celem jest uzyskanie odpowiedniego orzeczenia sądu stwierdzającego obowiązek zapłaty spadkobierców. W tym celu wierzyciele muszą jednak wystąpić z pozwem o zapłatę przeciwko spadkobiercom. Dopiero posiadając prawomocny nakaz zapłaty lub wyrok stwierdzający obowiązek zapłaty wierzyciel może wszcząć postępowanie egzekucyjne przeciwko spadkobiercom.