COVID-19 a pożyczka z zabezpieczeniem

Już za moment Rząd, a następnie Sejm zajmie się kolejną specustawą związaną z panującą w kraju epidemią. Ministerstwo Sprawiedliwości zakłada, że nowe rozwiązania znajdą się w tzw. tarczy 3.0.
Projekt przedmiotowej ustawy zakłada uniemożliwienie wprowadzenia w umowach pożyczek, zapisów gwarantujących pożyczkodawcy zabezpieczenia na nieruchomościach pożyczkobiorcy.
Jak czytamy w uzasadnieniu projektu – „proponowane rozwiązania mają na celu wyeliminowanie sytuacji, w których osoby fizyczne podstępem zmuszane są do dokonywania niekorzystnych dla nich rozporządzeń nieruchomością, w której zamieszkują, najczęściej pod pretekstem umowy pożyczki lub innej umowy nienazwanej o podobnym charakterze”. Celem planowanych zmian w tym zakresie jest wobec tego zagwarantowanie, aby w czasach kryzysu osoby zaciągające pożyczki nie utraciły jedynego miejsca gdzie mogą zamieszkiwać.


UMOWY ZOBOWIĄZUJĄCE
Jedna ze zmian dotyczy instytucji tzw. umów przewłaszczenia na zabezpieczenie. Zgodnie z nowy artykułem 387(1) k.c. nieważna będzie umowa pożyczki, na podstawie, której osoba fizyczna zobowiązuje się do przeniesienia własności nieruchomości służącej zaspokojeniu jej potrzeb mieszkaniowych w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z tej lub innej umowy niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby.


Wspomniana powyżej regulacja swoim zakresem dotyczyć będzie umów przedwstępnych, umów przewłaszczenia na zabezpieczenie oraz wszelkich innych umów, której skutkiem jest powstanie zobowiązania po stronie osoby fizycznej.
Ministerstwo Sprawiedliwości twierdzi, iż „mając na uwadze skalę nadużyć i liczbę spraw, w których dokonywano przewłaszczenia na zabezpieczenie na warunkach krzywdzących dla pożyczkobiorców, ale również to, że w tych sprawach zawiodły dostępne środki ochrony prawnej, przedmiotowa interwencja legislacyjna jest zasadna”.


Warto jednak zaznaczyć, iż powyższa zmiana nie będzie dotyczyć przedsiębiorców. Spółki i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w dalszym ciągu będą miały możliwość wykorzystywania nieruchomości służących do prowadzenia działalności, do zabezpieczania różnego rodzaju pożyczek czy kredytów.


EGZEKUCJA Z MIESZKANIA DŁUŻNIKA
Kolejna planowana zmiana dotyczy postępowania egzekucyjnego i zajęcia w toku egzekucji – nieruchomości dłużnika.
Mianowicie, w kodeksie postępowania cywilnego dodany zostanie art. 952(1), który przewiduje, iż wierzyciel będzie uprawniony do złożenia wniosku o prowadzenie egzekucji z lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika, pod warunkiem, iż wysokość egzekwowanej wierzytelności głównej stanowi, co najmniej równowartość jednej dwudziestej części sumy oszacowania.

COVID-19 A POŻYCZKI Z ZABEZPIECZENIEM
Innymi słowy, jeżeli dłużnik jest właścicielem lokalu mieszkalnego, którego wartość została ustalona na poziomie pięćdziesięciu tysięcy złotych, komornik sądowy będzie mógł dokonać jego licytacji, jeżeli zadłużenie (wierzytelność główna a więc kwota do spłaty nie licząc należności ubocznych, kosztów i odsetek) wynosić będzie, co najmniej 25 000,00 złotych.


Jak tłumaczy Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Warchoł, nie można dopuścić do licytacji mieszkań z powodu niewielkiego długu. Jego zdaniem pozbawianie kogoś mieszkania, bo nie spłacił chwilówki, nie ma nic wspólnego z uczciwą egzekucją.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *