Przedawnienie roszczeń po nowemu

Przedawnienie roszczeń po nowemu

Ustawą z dnia 13 kwietnia 2018 roku o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, wprowadzono zmiany w zakresie zasad przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, które weszły w życie od 9 lipca 2018 roku.
Dotychczas mieliśmy do czynienia z trzema podstawowymi terminami przedawnienia roszczeń:
dziesięcioletni ogólny termin przedawniania roszczeń;
trzyletni termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
dziesięcioletni termin przedawnienia roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu.

Na mocy w/w nowelizacji skróceniu uległy wspomniane powyżej dziesięcioletnie terminy. Obecnie ogólny termin przedawnienia oraz termin przedawniania roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu został skrócony z 10 lat na 6 lat. Zmianie nie uległ termin przedawnienia roszczeń związanych w prowadzeniem działalności gospodarczej. W dalszym ciągu wynosi on 3 lata.

Zmiana dotyczy także sposobu liczenia terminu. Mianowicie, termin przedawnienia będzie przypadał na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin samego przedawnienia byłby krótszy niż 2 lata.
Przez najbliższe kilka lat, w praktyce istotne znaczenie będą odgrywały przepisy przejściowe regulujące kwestię przedawnienia roszczeń, które powstały przed 9 lipca 2018 roku i do tego dnia nie były jeszcze przedawnione.
Co do zasady, do takich roszczeń zastosowanie mają już nowe przepisy dotyczące przedawnienia roszczeń. Przy czym, co istotne, ustawodawca przewidział kilka istotnych wyjątków od tej zasady, o których napiszemy Państwu szerzej w kolejnych naszych artykułach.

Wobec skrócenia okresu przedawnienia roszczeń, które niewątpliwie jest rozwiązaniem korzystnym dla dłużników, przypominamy, iż bieg przedawnienia mogą Państwo, jako wierzyciele przerwać, w następujący sposób:
1. przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia (np. wniesienie pozwu do sądu bądź złożenie wniosku
o zawezwanie do próby ugodowej);
2. przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;
3. przez wszczęcie mediacji.

Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się ze znowelizowaną ustawą w zakresie nowych terminów przedawniania. W przypadku zaś wątpliwości, co do oceny czy konkretne roszczenie uległo przedawnieniu zwłaszcza w kontekście przepisów przejściowych, sugerujemy kontakt z prawnikiem, który dokona odpowiedniej analizy Państwa roszczenia.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *