Zawieszenie działalności gospodarczej

Zawieszenie działalności gospodarczej

Do 30 kwietnia 2018 roku zawieszenie działalności gospodarczej było możliwe wyłącznie pod warunkiem niezatrudniania pracowników oraz wyłącznie na okres trwający maksymalnie dwadzieścia cztery miesiące. Jeżeli przedsiębiorca po upływie maksymalnego okresu 24 miesięcy nie złożył wniosku o wznowienie działalności gospodarczej, był automatycznie wykreślany z CEIDG.

Tego rodzaju warunki niejednokrotnie okazywały się bardzo krzywdzące dla przedsiębiorców, zwłaszcza dla tych, którzy zatrudniali wyłącznie jednego lub kilku pracowników, którzy od dłuższego czasu przebywali na urlopie macierzyńskim bądź wychowawczym. W wielu przypadkach przedsiębiorcy nie mogąc skorzystać z dobrodziejstwa zawieszenia działalności, byli zmuszeni do definitywnej likwidacji prowadzonej działalności gospodarczej i złożenia wniosku o wykreślenie ich firmy z CEIDG.
Nie służyło to ani przedsiębiorcom ani pracownikom.

Obecnie prawo umożliwia zawieszenie działalności gospodarczej w przypadku, kiedy przedsiębiorca zatrudniania pracowników, którzy aktualnie przebywają na:
• urlopie macierzyńskim,
• urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego,
• urlopie wychowawczym,
• urlopie rodzicielskim i do tego nie łączą korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu.
W przypadku, gdy urlop takiego pracownika ulega zakończeniu w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej, pracownikowi, który kończy jeden z urlopów związanych z rodzicielstwem lub łączy pracę z wykorzystaniem urlopu rodzicielskiego, do czasu zakończenia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej będzie przysługiwało prawo do wynagrodzenia obliczonego jak wynagrodzenie za przestój. Sposób obliczania takiego wynagrodzenia reguluje prawo pracy, a ściślej art. 81 § 1 kodeku pracy. Jest to wynagrodzenie wynikające z osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony, wynosi 60 proc. wynagrodzenia. Nie może być jednak niższy niż od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Omawiając nowe zasady zawieszania działalności, nie sposób nie wspomnieć o zmianach dotyczących okresu, na jaki obecnie przepisy dopuszczają możliwość zawieszenia prowadzonej działalności.

Mianowicie przedsiębiorca może teraz zawiesić swoją działalność gospodarczą:
1. na czas nieokreślony tj. bez konieczności wskazywania daty jej wznowienia. W tym przypadku będzie on jednak zobligowany do złożenia wniosku o jej wznowienie, jeśli będzie chciał powrócić do prowadzenia działalności;
2. na czas określony tj. poprzez podanie daty zakończenia zawieszenia. Przedsiębiorca można podać okres dłuższy niż 24 miesiące.
Powyżej opisane zmiany należy ocenić, jako pozytywne. Z jednej strony stanowią ułatwienie dla przedsiębiorców w aspekcie samego prowadzenia i kontynuowania własnej działalności gospodarczej, a z drugiej strony zapewniają ochronę pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, wychowawczym czy rodzicielskim.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *