Mediacje

Polubowne rozwiązanie konfliktu

Skuteczna windykacja nie polega wyłącznie na szybkim odzyskaniu należności od dłużnika.

Bardzo duże znaczenie ma również jakość wykonywanej usługi, w tym relacje, w jakich pozostają ze sobą strony po zapłacie zobowiązania. Jednym ze skutecznych sposobów odzyskiwania zaległych wierzytelności jest przeprowadzenie mediacji.

Polubowne rozwiązanie konfliktu interesów, dające satysfakcje obu stronom, jest najlepszym rezultatem każdej spornej sytuacji. Jednak ze względu na (często pozorną) sprzeczność potrzeb, zachłanność i chęć uzyskania jak największych korzyści, takie rozwiązanie często wydaje się być niewykonalne. Spory takie często rodzą się pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem. Jednak zanim podejmiemy decyzję o sprzedaży długów, warto spróbować wypracować porozumienie korzystne dla obu stron w czym chętnie pomagamy naszym Klientom.

Sztuka rozwiązywania sporów

Kompromis

Mediacje to sztuka rozwiązywania sporów, której celem jest wypracowanie działania zadowalającego wszystkie strony konfliktu, dzięki usługom mediatora.

Mediator jest osobą trzecią, która pomaga oponentom we wzajemnej komunikacji. Z uwagi na to, że obowiązuje go tajemnica handlowa, strony sporu mogą przedstawić mediatorowi całość swojej sytuacji i wskazać zakres, w jakim ewentualnie mogliby ustąpić. Zadaniem mediatora jest wskazanie takiego rozwiązania sytuacji, na które przystać mogliby wszyscy uczestnicy konfliktu – znalezienie „trzeciego rozwiązania”, wskazanie innej płaszczyzny działania czy zawiązanie nici porozumienia. Jako podmiot niezaangażowany w przedmiot sporu, mediator może dostrzec rozwiązania, których ani dłużnik, ani wierzyciel, sami nie dostrzegli. Pozwala to wypracować możliwie jak najbardziej konstruktywne relacje na przyszłość, zaoszczędzić czas i środki finansowe.

Europejska Giełda Wierzytelności, specjalizująca się w skutecznej windykacji należności, ma także ogromne doświadczenie w działaniach mediacyjnych. Dzięki zastosowaniu mediacji podczas naszych działań windykacyjnych, osiągamy o wiele większą skuteczność niż przy prowadzeniu jedynie właściwej, „twardej” windykacji. Wypracowane rozwiązanie jest dostosowane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań, dzięki czemu strony bardzo często dochodzą do porozumienia w zakresie warunków współpracy i następuje spłata zadłużenia bądź podpisanie uznania długu, co gwarantuje uregulowanie zobowiązania.