REGULAMIN KORZYSTANIA Z EUROPEJSKIEJ GIEŁDY WIERZYTELNOŚCI

Rozdział I

Postanowienia wstępne

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Europejskiej Giełdy Wierzytelności, zwanej dalej Giełdą, przez Klientów oraz Gości.
 2. Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają:
  1. Gość – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która za pośrednictwem Giełdy wyszukuje ofert sprzedaży wierzytelności określonego podmiotu.
  2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła z EGW stosowną umowę o korzystanie z Giełdy. Status Klienta uzyskuje się z chwilą rejestracji w systemie informatycznym, przez EGW, czego potwierdzeniem jest przesłanie Klientowi loginu i hasła, o których mowa w § 8.
  3. Załączniki – załącznik do niniejszego Regulaminu, stanowiący jego integralną część.
  4. Zaspokojenie wierzytelności – zaistnienie zdarzeń powodujących wygaśnięcie wierzytelności, w tym w szczególności spełnienie świadczenia przez dłużnika, potrącenie ustawowe i umowne, odnowienie, zaspokojenie przez osobę trzecią, zwolnienie z długu oraz zdarzeń w wyniku których nastąpi przeniesienie wierzytelności na osobę trzecią.
 3. Klienci Giełdy uprawnieni są do korzystania z następujących usług:
  1. zamieszczania na Giełdzie publicznych ofert sprzedaży wierzytelności pieniężnych;
  2. wyszukiwania ofert sprzedaży wierzytelności zamieszczonych przez wszystkich Klientów i wglądu do szczegółów znalezionych ofert;
  3. zakupu wierzytelności;
  4. śledzenia ofert sprzedaży wierzytelności;
  5. korzystania z usług Zespół Obsługi Wierzytelności.
  6. publikacji ofert w rubryce „Top Oferty”.
 4. Goście uprawnieni są wyłącznie do wyszukiwania ofert sprzedaży wierzytelności zamieszczonych przez Klientów, bez prawa wglądu do ich szczegółów. Za dodatkową opłatą Gość uprawniony jest do wglądu do szczegółów oferty oraz kontaktu z wierzycielem w celu zakupu wierzytelności. Kontakt z wierzycielem odbywa się za pośrednictwem EGW.

§ 2

 1. Giełda prowadzona jest w systemie informatycznym i udostępniana na stronie internetowej: egw.org.pl.
 2. Właścicielem i administratorem Giełdy jest Europejska Giełda Wierzytelności Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000290200; adres: 54-212 Wrocław, ul. Małopanewska 18/6; kapitał zakładowy: 87 000 zł; NIP: 8992621139; REGON 020614710, zwana dalej EGW.
Rozdział II

Uwarunkowania techniczne

§ 3

W celu prawidłowego korzystania z Giełdy EGW zaleca korzystanie z następujących przeglądarek: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera lub Safari. W przeglądarce internetowej powinna być włączona obsługa plików Cookies oraz Java Script.

§ 4

Zautomatyzowana wymiana danych pomiędzy Klientem a Giełdą następować może jedynie poprzez autoryzowane przez EGW oprogramowanie.

§ 5

EGW nie ponosi odpowiedzialności za zawartość innych niż Giełda stron internetowych, do których linki mogą znajdować się na stronach Giełdy.

§ 6

EGW zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania dostępności Giełdy lub modyfikacji zakresu świadczonych usług ze względów technicznych.

Rozdział III

Zasady rejestracji Klienta

§ 7

 1. Z zastrzeżeniem przepisów ust. 2 i 3, umowa o korzystanie z Giełdy może zostać zawarta:
  1. poprzez wypełnienie, podpisanie i doręczenie na adres siedziby EGW (np. pocztą lub kurierem) dwóch egzemplarzy umowy.
  2. za pośrednictwem przedstawiciela EGW.
 2. Klienci podlegających wpisowi do KRS lub ewidencji działalności gospodarczej zobowiązani są wskazać w umowie wszelkie dane pozwalające zidentyfikować dany podmiot w (numer KRS, REGON, NIP), zaś Klienci nie podlegający takiemu obowiązkowi – inne dokumenty wskazane przez EGW, niezbędne do ich identyfikacji.
 3. EGW zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umowy o korzystanie z Giełdy z danym podmiotem bez konieczności podawania uzasadnienia.

§ 8

EGW, niezwłocznie po zawarciu umowy i weryfikacji dokumentów rejestrowych Klienta lub innych dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy, przesyła na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej login i poufne hasło do indywidualnego konta w systemie, pozwalającego na korzystanie z usług Giełdy.

§ 9

Wszelkie operacje dokonane za pośrednictwem indywidualnego konta Klienta przy wykorzystaniu loginu i poufnego hasła uznawane są za dokonane bezpośrednio przez Klienta.

Rozdział IV

Publikowanie i usuwanie ofert sprzedaży wierzytelności

§ 10

 1. Klient jest uprawniony do dopisywania ofert sprzedaży wierzytelności jedynie o charakterze cywilnoprawnym, które są aktualne i bezsporne, a także mogą być przedmiotem przelewu wierzytelności.
 2. Oferty dopisywane są do systemu, a także modyfikowane i usuwane bezpośrednio przez Klienta, z zastrzeżeniem postanowień § 15 ust.
 3. EGW może na podstawie odrębnego pełnomocnictwa od Klienta w jego imieniu dopisać, usunąć lub zmodyfikować ofertę.
 4. Dopisując do systemu ofertę, Klient jest zobowiązany określić procentowo jej cenę sprzedaży.
 5. Dopisując do systemu ofertę sprzedaży wierzytelności, Klient uprawniony jest do jednoczesnego zlecenia prowadzenia postępowania windykacyjnego, w stosunku do dłużnika wskazanego w ofercie, przez Lex Capitalis Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Zlecenie sprawy do windykacji przez Lex Capitalis Sp. z o.o. odbywa się przez zaznaczenie w systemie opcji “Przekazuję sprawę do windykacji przez Lex Capitalis Sp. z o.o.” (domyślnie odznaczone). EGW nie uczestniczy w prowadzonym postępowaniu windykacyjnym i nie jest stroną w tym zakresie. Szczegółowe zasady prowadzonego postępowania reguluje odrębna umowa zawierana pomiędzy Klientem i Lex Capitalis Sp. z o.o.
 6. W przypadku jednoczesnego zlecenia przez Klienta sprawy do Zespołu Obsługi Wierzytelności, o którym mowa w §15, oraz do windykacji przez Lex Capitalis Sp. z o.o., zgodnie z ust. powyżej, EGW przekazuje zlecenie do Lex Capitalis Sp. z o.o. dopiero po zakończeniu działań przez Zespół Obsługi Wierzytelności.

§10a

W przypadku, gdy realizacja usług wskazanych w § 1 ust. 3 pkt 1, 5 oraz 6 wiąże się z przetwarzaniem przez Giełdę danych osobowych dłużnika Klienta, Klient akceptując niniejszy Regulamin zawiera jednocześnie z Giełdą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych o treści wskazanej w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

§ 11

 1. Po dopisaniu oferty sprzedaży wierzytelności przez Klienta do Giełdy, EGW w imieniu Klienta powiadamia dłużnika o zamiarze publikacji oferty na Giełdzie, a następnie po upływie 14 dni od daty jej dopisania publikuje ofertę, z zastrzeżeniem § 11a, §12 i §14. Publikacja oferty następuje w systemie oraz czasowo na stronie internetowej EGW, na której zamieszczane są najnowsze oferty sprzedaży wierzytelności przekazane na Giełdę.
 2. Klient jest uprawniony do dopisania oferty sprzedaży do Giełdy z pominięciem procedury powiadamiania dłużnika, o której mowa w ust. powyższym, z zastrzeżeniem postanowień ust.3. W takim przypadku oferta publikowana jest niezwłocznie po jej dopisaniu do Giełdy.
 3. Klient chcąc dopisać ofertę sprzedaży wierzytelności z pominięciem powiadomienia, o którym mowa w ust.1, zobowiązany jest na minimum 14 dni przed jej dopisaniem poinformować dłużnika o zamiarze jej opublikowania na Giełdzie.
 4. Czterysta najnowszych ofert sprzedaży wierzytelności opublikowanych w Giełdzie prezentowanych jest również na stronie głównej EGW.
 5. Klient uprawniony jest do zlecenia EGW odpłatnej publikacji oferty sprzedaży wierzytelności w specjalnej rubryce „Top Oferty” znajdującej się na stronie głównej EGW.

§ 11a

 1. Oferty sprzedaży wierzytelności, w których dłużnikiem jest podmiot mający siedzibę (miejsce zamieszkania) poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej publikowane są przez EGW poza systemem informatycznym, na specjalnie w tym celu stworzonej podstronie internetowej EGW.
 2. Oferty sprzedaży wierzytelności, o których mowa w ust.1 są automatycznie zlecane do Zespołu Obsługi Wierzytelności, niezależnie od zaznaczenia opcji „Zlecam działania Zespołu Obsługi Wierzytelności”.
 3. Informacje zamieszczone na podstronie, o której mowa w ust 1 zawierają następujące dane:
  1. nazwa dłużnika
  2. adres
  3. wartość wierzytelności
  4. data wymagalności najstarszego zobowiązania wchodzącego w skład oferty
  5. dane kontaktowe EGW
  6. cenę
  7. ewentualne uwagi
 • Publikacja oferty na podstronie następuje w terminie do 7 dni roboczych od daty dopisania oferty sprzedaży wierzytelności do Giełdy przez Klienta.
 • Dopisując do Giełdy ofertę sprzedaży wierzytelności, o której mowa w ust. 1 Klient, jako NIP dłużnika wprowadza zwrot „DEBT”.

§ 11b

 1. W celu poszukiwania przez EGW nabywcy wierzytelności, Klient upoważnia EGW do publikacji oferty także poza Giełdą, na specjalnie w tym celu utworzonej stronie internetowej EGW, a także do zamieszczania reklam tej oferty. Nie dotyczy to ofert, w których zobowiązanym do zapłaty wierzytelności (dłużnikiem) jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.
 2. EGW, w celu znalezienia nabywcy wierzytelności, uprawniona jest do przekazywania informacji o ofertach sprzedaży wierzytelności współpracującym z EGW podmiotom trzecim, zajmującym się obrotem wierzytelnościami.
 3. EGW nie jest zobowiązana do podejmowania działań opisanych w ust.1 lub 2.

§ 12

W przypadku zwrotu powiadomienia, o którym mowa w § 11 ust.1 na skutek niedoręczenia go dłużnikowi, EGW zawiesza ofertę sprzedaży danej wierzytelności i przekazuje Klientowi informację o tym fakcie. W takim przypadku klient ma obowiązek określić dalszy sposób postępowania EGW poprzez:

 • żądanie ponownego wysłania powiadomienia na wskazany wcześniej adres;
 • żądanie ponownego wysłania powiadomienia na inny, wskazany przez Klienta adres;
 • samodzielną niezwłoczną publikację oferty lub zlecenie tej czynności EGW;
 • samodzielne usunięcie oferty sprzedaży wierzytelności lub zlecenie tej czynności EGW.

§ 13

W przypadku sprzedaży wierzytelności przez Klienta lub innego sposobu zaspokojenia jego roszczeń Klient jest zobowiązany niezwłocznie usunąć ofertę z Giełdy lub dokonać stosownej modyfikacji jej treści.

Rozdział V

Protest

§ 14

 1. Dłużnik ma możliwość wniesienia drogą elektroniczną protestu do wierzyciela za pośrednictwem EGW, jeżeli uważa, że wprowadzenie oferty do EGW jest niezasadne.
 2. W momencie wniesienia protestu EGW zawiesza publikację oferty sprzedaży wierzytelności i kieruje treść protestu do wierzyciela (Klienta).
 1. Po zapoznaniu się z protestem wierzyciel ma obowiązek niezwłocznie podjąć decyzję, co do dalszego postępowania w stosunku do oferty sprzedaży wierzytelności poprzez:
  • samodzielną niezwłoczną publikację oferty lub zlecenie tej czynności EGW;
  • samodzielną modyfikację oferty lub zlecenie tej czynności EGW;
  • samodzielne usunięcie oferty lub zlecenie tej czynności EGW.
Rozdział VI

Zespół Obsługi Wierzytelności

§ 15

 1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 11, na zlecenie Klienta EGW poprzez Zespół Obsługi Wierzytelności (dalej ZOW), zobowiązuje się do: 1) podjęcia próby weryfikacji poprawności i aktualności danych identyfikacyjnych i teleadresowych dłużnika wskazanego w ofercie,
  1. podjęcia próby weryfikacji poprawności danych dotyczących wierzytelności, zamieszczonych przez Klienta w ofercie, w szczególności poprzez zbadanie czy dana wierzytelność jest kwestionowana przez dłużnika (ustalenie bezsporności oferty),
  2. poszukiwania nabywcy wierzytelności,
  3. podjęcia próby przeprowadzenia mediacji z dłużnikiem.
 2. EGW nie jest uprawniona do samodzielnego zbycia wierzytelności w imieniu Klienta.
 3. Mediacje z dłużnikiem, o których mowa w ust.1 pkt 4, prowadzone są wyłącznie w przypadku, gdy dłużnik wyrazi zainteresowanie udziałem ZOW w przeprowadzeniu mediacji.
 4. Zlecenie, o którym mowa w ust.1 następuje poprzez zaznaczenie w systemie Giełdy pola: „Zlecam działania Zespołu Obsługi Wierzytelności” (domyślnie zaznaczone w systemie). Nie dotyczy to zleceń, o których mowa w § 11a.
 5. W okresie, w którym sprawa zlecona jest do ZOW Klient nie jest uprawniony do: zawieszania, modyfikacji i usuwania oferty. Uprawnienia te przysługują wówczas ZOW. Klient zobowiązany jest jednak do bieżącego informowania ZOW o wszelkich zdarzeniach mogących rodzić obowiązek zawieszenia, modyfikacji lub usunięcia oferty.
 6. Postępowanie mediacyjne prowadzone jest w formie kontaktu korespondencyjnego, telefonicznego lub poprzez kontakt osobisty. Wybór formy i trybu kontaktu należy do ZOW.
 7. Na życzenie Klienta ZOW przygotowuje raport z przeprowadzonych czynności. Za sporządzenie raportu zostanie pobrana opłata określona w Cenniku.
 8. Za przyjęcie zlecenia do ZOW Klient zostanie obciążony bezzwrotną opłatą określoną w Cenniku.
 9. W przypadku ofert sprzedaży wierzytelności, o których mowa w §11a (wierzytelności przysługujące w stosunku do dłużników mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej), postępowanie prowadzone przez ZOW może zostać ograniczone do:
  1. utworzenia, zgodnie z §11a, specjalnej podstrony internetowej EGW, na której zamieszczona zostanie oferta sprzedaży wierzytelności;
  2. poinformowania dłużnika, o którym mowa w §11a ust. 1 o publikacji oferty, poprzez wysyłanie do niego powiadomienia informującego o tym fakcie;
  3. zmieszczenia reklam oferty oraz poinformowania dłużnika o ich publikacji.
 10. W przypadku zaspokojenia, w całości lub w części, wierzytelności wprowadzonej do Giełdy i zleconej do ZOW, w okresie prowadzenia działań przez ZOW oraz w terminie do 30 dni od daty jego zakończenia, Klient jest zobowiązany do zapłacenia dodatkowego wynagrodzenia prowizyjnego (poza podstawowym wynagrodzeniem prowizyjnym określonym w §17 ust.2), w wysokości określonej w Cenniku, liczonego od kwoty faktycznie odzyskanej przez Klienta (od ceny sprzedaży wierzytelności). Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym należne jest EGW także wówczas, gdy Klient bez ważnej przyczyny zażądał wycofania lub zawieszenia oferty, wycofał lub zawiesił ofertę albo odwołał udzielone EGW pełnomocnictwo do prowadzenia sprawy w ZOW. Klient zobowiązany jest do podania EGW przyczyny wycofania lub zawieszenia oferty najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu dokonania wycofania lub zawieszenia. W sytuacji naruszenia przez Klienta powyższego obowiązku informacyjnego względem EGW oraz w przypadku wycofania lub zawieszenia oferty bez ważnej przyczyny, EGW będzie uprawniona do uznania, iż doszło do całkowitego zaspokojenia wierzytelności.
 11. Klient zobowiązany jest do zapłaty na rzecz EGW wynagrodzenia wskazanego w ust.10 także w przypadku przekazania do Giełdy nieistniejącej wierzytelności, w stosunku do której przed dniem jej przekazania nastąpiła spłata, dokonano kompensaty, itp. Wynagrodzenie prowizyjne naliczane jest od kwoty przekazanej wierzytelności, a w przypadku częściowego uregulowania wierzytelności od kwoty dokonanej spłaty.
 12. Jeżeli w trakcie postępowania prowadzonego w ZOW dłużnik zobowiązał się do spłat ratalnych swojego zobowiązania i wierzyciel (Klient) wyraził na to zgodę, bądź klient zawarł z dłużnikiem inne porozumienie wynagrodzenie prowizyjne, o którym mowa w ust. Powyżej z tytułu dokonywanych przez dłużnika spłat, należne jest EGW także po rozwiązaniu umowy o korzystanie z Giełdy, od każdej kwoty zaspokojenia wierzytelności bez względu na okres dokonywania spłat.
Rozdział VII

Wyszukiwanie i śledzenie ofert sprzedaży wierzytelności, zakup wierzytelności

§ 16

 1. Klient jest uprawniony do wyszukiwania interesujących go ofert sprzedaży wierzytelności. W przypadku, gdy w Giełdzie znajdować się będzie oferta sprzedaży danej wierzytelności Klient ma prawo do uzyskania szczegółowych informacji na jej temat, w szczególności obejmujących ilość i wartość zobowiązań danego dłużnika, ilość wierzycieli oraz danych adresowych dłużnika, a także nawiązania kontaktu z wierzycielem w celu dokonania zakupu wierzytelności.
 2. Gość jest uprawniony do wyszukiwania, za pośrednictwem odpowiedniego formularza znajdującego się na stronie Giełdy, ofert sprzedaży wierzytelności, bez prawa wglądu do ich szczegółów. W przypadku, gdy w Giełdzie znajdować się będzie oferta sprzedaży danej wierzytelności Gość uprawniony jest, po wniesieniu opłaty określonej w Cenniku, do wglądu do jej szczegółów oraz nawiązania kontaktu z wierzycielem w celu zakupu wierzytelności. Kontakt z wierzycielem następuje za pośrednictwem EGW.
 3. Klient jest uprawniony do śledzenia interesujących go ofert sprzedaży wierzytelności. W przypadku, gdy w Giełdzie zostanie opublikowana oferta sprzedaży wierzytelności przysługująca w stosunku do śledzonego dłużnika, a także, gdy nastąpi usunięcie albo zmiana takiej oferty, Klient zostaje poinformowany o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 4. Wymiana informacji pomiędzy Klientami w zakresie sprzedaży wierzytelności odbywa się przy pomocy anonimowej, wewnętrznej poczty elektronicznej Giełdy.
Rozdział VIII

Opłaty

§ 17

 1. Klient zobowiązany jest do wnoszenia miesięcznej opłaty abonamentowej za korzystanie z Giełdy.
 2. W przypadku zaspokojenia, w całości lub w części, wierzytelności wprowadzonej do Giełdy, Klient jest zobowiązany do zapłacenia podstawowego wynagrodzenia prowizyjnego, w wysokości określonej w Cenniku, liczonego od kwoty faktycznie odzyskanej przez Klienta (od ceny sprzedaży wierzytelności). Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym należne jest EGW także wówczas, gdy Klient bez podania przyczyny wycofał lub zawiesił ofertę samodzielnie lub też bez wskazania przyczyny zażądał jej wycofania lub zawieszenia. W przypadku naruszenia przez Klienta powyższego obowiązku informacyjnego względem EGW uznaje się, iż przyczyną zawieszenia lub wycofania oferty jest całkowite zaspokojenie wierzytelności.
 3. Klient zobowiązany jest do zapłaty na rzecz EGW wynagrodzenia wskazanego w ust.2 także w przypadku przekazania do Giełdy nieistniejącej wierzytelności, w stosunku do której przed dniem jej przekazania nastąpiła spłata, dokonano kompensaty, itp. Wynagrodzenie prowizyjne naliczane jest od kwoty przekazanej wierzytelności, a w przypadku częściowego uregulowania wierzytelności od kwoty dokonanej spłaty.
 4. Jeżeli w trakcie publikacji oferty w Giełdzie dłużnik zobowiązał się do spłat ratalnych swojego zobowiązania i wierzyciel (Klient) wyraził na to zgodę, bądź Klient zawarł z dłużnikiem inne porozumienie, wynagrodzenie prowizyjne, o którym mowa w ust. powyżej z tytułu dokonywanych przez dłużnika spłat, należne jest EGW także po rozwiązaniu umowy o korzystanie z Giełdy, od każdej kwoty zaspokojenia wierzytelności bez względu na okres dokonywania spłat.
 5. Przyjmuje się domniemanie, że każde usunięcie przez Klienta wprowadzonej do Giełdy wierzytelności stanowi zaspokojenie wierzytelności.
 6. Klient zobowiązany jest także do wnoszenia wszelkich innych opłat określonych w umowie lub w Cenniku.
 7. Wysokość opłat za poszczególne usługi Giełdy oraz sposoby płatności zawarte są w Cenniku publikowanym na stronach internetowych Giełdy oraz w umowie o korzystanie z Giełdy
Rozdział IX

Postanowienia końcowe

§ 18

EGW może świadczyć na rzecz Klientów usługi dodatkowe. Rodzaj, zakres i ceny usług dodatkowych znajdują się na stronach internetowych Giełdy lub w Cenniku, bądź też mogą zostać określone na podstawie odrębnej umowy.

§ 19

Klient ponosi pełną odpowiedzialność za:

 1. prawidłowość i aktualność danych podawanych w umowie o korzystanie z Giełdy,
 2. prawdziwość i aktualność wprowadzonych na Giełdę informacji o oferowanych do sprzedaży wierzytelnościach oraz dłużnikach wskazanych, jako zobowiązani do ich zapłaty.

§ 20

W przypadku naruszania przez Klienta postanowień Regulaminu lub umowy o korzystanie z Giełdy, EGW uprawniona jest do:

 1. usunięcia oferty sprzedaży wierzytelności Klienta,
 2. zablokowanie Klientowi dostępu do niektórych usług Giełdy,
 3. zablokowania Klientowi dostępu do Giełdy,
 4. rozwiązana umowy o korzystanie z Giełdy w trybie natychmiastowym.

§ 21

 1. W przypadku zmiany danych teleadresowych Klienta, zobowiązany jest on niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty zaistnienia takiego zdarzenia, poinformować EGW o tym fakcie.
 2. Klient wyraża zgodę na przesyłanie na wskazany przez niego w umowie adres e-mail informacji handlowej o aktualnej ofercie i promocjach EGW oraz jej partnerów.

§ 21a

Ilekroć w umowie o korzystanie z Giełdy, na stronach informacyjnych EGW lub w systemie Giełdy używane jest sformułowanie „Departament Mediacji”, „Departament Weryfikacji i Mediacji”, „DM”, „DWM” lub „ZOW” należy przez nie rozumieć Zespół Obsługi Wierzytelności, o którym mowa w §15 niniejszego Regulaminu

§ 22

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu mogą ulec zmianie. O każdej zmianie Klient zostanie poinformowany za pomocą poczty elektronicznej z 14 dniowym wyprzedzeniem.
 2. W przypadku zmiany treści Regulaminu, Klienta obowiązuje Regulamin w nowym brzmieniu, jeżeli w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o zmianie Regulaminu nie złożył oświadczenia woli o braku zgody na obowiązywanie go treści nowego Regulaminu. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia woli, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Klienta obowiązuje Regulamin w dotychczasowym brzmieniu, chyba że w związku z koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie dla wszystkich klientów, EGW nie wyrazi na to zgody. W takim przypadku EGW uprawniona jest do natychmiastowego rozwiązania umowy z Klientem bez zachowania okresu wypowiedzenia.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. Jednocześnie, z rozpoczęcia obowiązywania niniejszego Regulaminu traci moc

dotychczasowy Regulamin korzystania z Europejskiej Giełdy Wierzytelności.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU KORZYSTANIA Z EUROPEJSKIEJ GIEŁDY WIERZYTELNOŚCI

(„REGULAMIN”)

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

(„UMOWA POWIERZENIA”)

Preambuła

Umowa Powierzenia stanowi integralną część Regulaminu i określa zasady przetwarzania przez Giełdę danych osobowych dłużników Klienta w ramach wykonywania następujących usług: zamieszczania na Giełdzie publicznych ofert sprzedaży wierzytelności pieniężnych oraz Zespół Obsługi Wierzytelności. Poprzez „Administratora Danych” uznaje się Klienta, który samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Poprzez „Podmiot Przetwarzający” uznaje się Giełdę.

Przedmiot Umowy

 1. Przedmiot Umowy
  Administrator Danych oświadcza, iż jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą i w ramach tej działalności przetwarza dane osobowe, decydując o celach i sposobach tego przetwarzania. Mając na uwadze fakt, iż w ramach współpracy gospodarczej Stron (umowy o świadczenie usług, o których mowa w Preambule) dochodzi do przetwarzania przez Podmiot Przetwarzający danych osobowych przekazanych mu przez Administratora Danych, a także biorąc pod uwagę obowiązki, które nakłada na Administratora Danych Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w dalszej części Umowy „RODO”), w szczególności zaś art. 28 RODO, Administrator Danych powierza Podmiotowi Przetwarzającemu dane osobowe do przetwarzania na zasadach i w celach określonym w niniejszej Umowie.
 2. Zakres i cel powierzenia
  1. Administrator Danych powierza Podmiotowi Przetwarzającemu przetwarzanie następujących kategorii danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz siedziby, numer NIP, numer telefonu, adres e-mail, wysokość zadłużenia oraz rodzaj roszczenia.
  2. Dane osobowe wskazane w ustępie poprzedzającym dotyczą następujących kategorii osób: dłużnicy Administratora Danych.
  3. Dane osobowe powierzone przez Administratora Danych będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu świadczenia na rzecz Administratora Danych usług opisanych w Regulaminie, na zasadach w nim wskazanych.
 3. Obowiązki Podmiotu Przetwarzającego
  1. Podmiot Przetwarzający oświadcza, że w swojej organizacji posiada wdrożone odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają adekwatny poziom bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem kategorii danych wskazanych w § 2 Umowy, a także iż środki te dają gwarancję przetwarzania danych osobowych przekazanych mu przez Administratora Danych zgodnie z wszelkimi wymogami wskazanymi w RODO.
  2. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do zachowania powierzonych mu danych w tajemnicy, a także do tego, by zobowiązane do tego zostały wszelkie zatrudnione u niego osoby, które są upoważnione do przetwarzania danych.
  3. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się dopuścić do przetwarzania danych osobowych jedynie osoby, których dostęp do danych osobowych jest niezbędny do prawidłowego wykonania usług, o których mowa w Preambule. Osoby te posiadać będą wydane przez niego upoważnienie do przetwarzania danych osobowych i będą zapoznane z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i odpowiedzialnością za ochronę tych danych przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją, zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub ich pozyskaniem.
  4. W miarę możliwości Podmiot Przetwarzający pomaga Administratorowi Danych w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III, a także wywiązywać się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.
  5. W przypadku bezpośredniego otrzymania żądania osoby, której dane dotyczą, Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie Administratora Danych. Podmiot Przetwarzający powstrzyma się od jakiejkolwiek formy odpowiedzi na takie żądanie, chyba że będzie działać zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Administratora Danych.
  6. W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad ochrony danych osobowych Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się zgłosić ten fakt Administratorowi Danych. Podmiot Przetwarzający zawiadamia Administratora Danych niezwłocznie o każdym stwierdzonym naruszeniu ochrony danych osobowych oraz umożliwia Administratorowi Danych uczestnictwo w czynnościach wyjaśniających. Powiadomienie o stwierdzeniu naruszenia powinno być przesłane wraz z wszelką niezbędną dokumentacją dotyczącą naruszenia, aby umożliwić Administratorowi Danych spełnienie obowiązku powiadomienia organu nadzoru, o którym mowa w art. 33 ust. 3 RODO.
  7. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się także niezwłocznie powiadamiać Administratora Danych o wszczęciu kontroli przez organ nadzorczy zajmujący się ochroną danych osobowych, a także o wszelkich decyzjach lub postanowieniach administracyjnych wydanych wobec Podmiotu Przetwarzającego w wyniku kontroli.
 4. Kontrola wykonywania Umowy
  1. Z uwagi na treść art. 28 ust. 3 lit. h RODO Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się udostępniać Administratorowi Danych na każde jego żądanie wszelkie informacje niezbędne do wykazania, iż wykonuje obowiązki wskazane w niniejszej Umowie.
  2. Administratorowi Danych przysługuje uprawnienie do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykonania przez Podmiot Przetwarzający obciążających go obowiązków umownych. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się umożliwić Administratorowi Danych przeprowadzenie kontroli na jego żądanie. O zamiarze przeprowadzenia kontroli Administrator Danych zobowiązuje się zawiadomić Podmiot Przetwarzający z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 5. Dalsze powierzenie danych do przetwarzania
  1. Administrator Danych wyraża zgodę na korzystanie przez Podmiot Przetwarzający z usług dalszych podmiotów przetwarzających przy przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 28 ust. 2 RODO w celu prawidłowego wykonania Umowy Podstawowej.
  2. Lista dalszych podmiotów przetwarzających, z których korzysta lub zamierza korzystać Podmiot Przetwarzający na dzień rozpoczęcia obowiązywania niniejszej Umowy znajduje się w Załączniku nr 1 do Umowy. Zawierając niniejszą Umowę Podmiot Przetwarzający akceptuje powierzenie przetwarzania danych osobowych podmiotom określonym w Załączniku nr 1.
  3. W przypadku zamiaru skorzystania przez Podmiot Przetwarzający z usług innych dalszych podmiotów przetwarzających niż określone w Załączniku nr 1, Podmiot Przetwarzający przekaże Administratorowi Danych Informację o dalszym podmiocie przetwarzającym co najmniej na 30 dni przed dokonaniem dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  4. W terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o dalszym podmiocie przetwarzającym Administrator Danych może zgłosić sprzeciw. Zgłoszenie sprzeciwu oznacza wypowiedzenie niniejszej Umowy ze skutkiem na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono sprzeciw. W czasie trwania okresu wypowiedzenia Podmiot Przetwarzający nie przekaże dalszemu podmiotowi przetwarzającemu danych osobowych do przetwarzania.
  5. Podmiot, któremu Podmiot Przetwarzający powierzył przetwarzanie danych osobowych na zasadach wskazanych w ust. poprzedzających, powinien dawać gwarancje oraz spełniać obowiązki, o których mowa w § 3 Umowy.
  6. Na dzień rozpoczęcia obowiązywania niniejszej Umowy Podmiot Przetwarzający nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i korzysta z usług dalszych podmiotów przetwarzających, którzy przetwarzają dane osobowe na obszarze EOG. W przypadku zamiaru skorzystania z usług innych dalszych podmiotów przetwarzających niż określone w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy, które będzie się wiązało z koniecznością przekazywania danych osobowych do państw trzecich, znajdują odpowiednie zastosowanie postanowienia ustępów 1-5, z zastrzeżeniem, że informacja o dalszym podmiocie przetwarzającym będzie zawierała dodatkowo informację o podstawach prawnych przekazywania danych osobowych do państw trzecich, w szczególności w celu zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń zgodnie z art. 46 RODO.
 6. Odpowiedzialność
  Podmiot Przetwarzający ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie niniejszej Umowy na zasadach wskazanych w Kodeksie cywilnym oraz w RODO, z tym że jego odpowiedzialność ograniczona jest do rzeczywistych strat poniesionych przez Administratora Danych.
 7. Czas trwania Umowy oraz jej rozwiązanie
  1. Niniejsza Umowa obowiązuje przez okres świadczenia przez Podmiot Przetwarzający usług, o których mowa w Preambule Umowy.
  2. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie jest skuteczne na koniec miesiąca, w którym zostało złożone.
  3. Administratorowi Danych przysługuje prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia w przypadku, gdy Podmiot Przetwarzający nie wywiązuje się z wykonywania któregokolwiek z obowiązków umownych.
  4. Po zakończeniu Umowy Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, zależnie od decyzji Administratora Danych, usunąć lub zwrócić Administratorowi Danych wszelkie dane osobowe oraz usunąć wszelkie ich istniejące kopie, chyba że powszechnie obowiązujące prawo nakazuje mu przechowywanie danych osobowych.
 8. Postanowienia końcoweStrony zgodnie postanawiają, iż ewentualne spory powstałe na tle stosowania niniejszej Umowy Powierzenia rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Podmiotu Przetwarzającego.W przypadkach nieuregulowanych w niniejszej Umowie Powierzenia zastosowanie będą mieć przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zaś przepisy Kodeksu cywilnego oraz RODO.
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

LISTA DALSZYCH PODMIOTÓW PRZETWARZAJĄCYCH

 1. BetterTrade Sp. z o .o. ul Krupnicza 2/4, 50-075 Wrocław, KRS: 0000366120 – firma hostingowa oraz dostawca usług poczty elektronicznej;
 2. PL sp. z o.o., ul. Ludwika Rydygiera 8/803, 01-793 Warszawa, KRS: 0000663872 – obsługa techniczna i marketingowa domen internetowych Podmiotu Przetwarzającego;