Czym się różni windykator od komornika?

Czym się różni windykator od komornika?

Windykator i komornik to zawody, które w społecznym odbiorze nie są kojarzone zbyt pozytywnie. Bardzo często zdarza się również, że wiele osób myli ze sobą obie te profesje. Sytuacja ta wynika przede wszystkim z faktu, że praca windykatora wygląda łudząco podobnie do pracy komornika. Zasadniczym celem działalności obu tych profesji jest bowiem odzyskanie należności od dłużnika. Rzeczywista obecność windykatora lub komornika w procesie odzyskiwania wierzytelności jest jednak ściśle uzależniona od etapu prowadzonych czynności.

Kluczową różnicę pomiędzy windykatorem a komornikiem stanowią posiadane przez nich uprawnienia oraz stosowane techniki ściągania należności. Co do zasady, praca windykatora polega przede wszystkim na podejmowaniu określonych działań, które w swoich założeniach mają dążyć do skutecznego nakłonienia dłużnika do uregulowania swoich zobowiązań. W tym celu windykator może się posługiwać szerokim wachlarzem metod, które ze względu na swój charakter można podzielić na tzw. windykację miękką oraz windykację twardą. Windykacja miękka stanowi stosunkowo łagodne oraz polubowne podejście do osoby, która zalega z zapłatą należności. Opiera się ona ponadto na kontakcie z dłużnikiem, ponaglaniu go do spłaty należności oraz informowaniu o ewentualnych, negatywnych skutkach, wiążących się z trwaniem danego zadłużenia. Jeśli jednak w wyniku tych czynności windykator nie osiągnie zamierzonych efektów może on zastosować windykację twardą oraz oddać sprawę do sądu. Ten z kolei, może nałożyć na dłużnika obowiązek spłaty długu poprzez nadanie specjalnego tytułu egzekucyjnego.

W razie dalszego, uporczywego niewywiązywania się przez dłużnika z nakazu zapłaty może również dojść do tzw. egzekucji komorniczej. W takiej sytuacji do gry najczęściej wchodzi także komornik, który w ramach wykonywanych przez siebie obowiązków ma za zadanie wyegzekwowanie od dłużnika należności oraz przekazanie ich wierzycielowi. W tym celu komornik może między innymi zająć część wynagrodzenia dłużnika, znajdujące się na jego kontach bankowych i lokatach środki, a także dokonać egzekucji z majątku. W przeciwieństwie do windykatora, komornik jest funkcjonariuszem publicznym, przez co może on także wejść do mieszkania dłużnika oraz dokonać zajęcia znajdujących się w tam rzeczy. Należy również pamiętać, że w razie konieczności może mu towarzyszyć asysta policji.