Zbiór 8 najważniejszych zmian podatkowych wchodzących w życie od stycznia 2020 roku

Zbiór 8 najważniejszych zmian podatkowych wchodzących w życie od stycznia 2020 roku

1. BIAŁA LISTA PODATNIKÓW VAT
https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka
1 września 2019 r. zaczął działać wykaz informacji o podatnikach VAT, który ma pomóc weryfikować kontrahentów. Biała lista umożliwia sprawdzenie, czy nasz kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT a także potwierdzenie numeru rachunku bankowego, na jaki powinniśmy zapłacić swojemu kontrahentowi. „Przygodę” z białą listą powinniśmy
zacząć od zweryfikowania własnej firmy. Jeśli jesteśmy podatnikiem VAT czynnym to taka informacja powinna być widoczna w systemie. Następnie weryfikujemy, czy rachunki bankowe, którymi aktualnie się posługujemy są
w wykazie. Jeśli nasz rachunek nie znajdzie się w wykazie a kontrahent będzie chciał nam zapłacić za usługę bądź sprzedaż towaru kwotę powyżej 15 000 zł to narazimy tegoż kontrahenta na sankcje. Kupujący po zweryfikowaniu naszej firmy w wykazie i konieczności zapłaty za fakturę kwoty powyżej 15 000 zł może nam zwyczajnie odmówić zapłaty. Bardziej ostrożne firmy mogą nam nie zapłacić nawet drobnych kwot, gdy nasz rachunek nie będzie znajdował się na białej liście. Takie zachowanie będzie oczywiście niezgodne z przepisami, ale lepiej uniknąć takich sytuacji
i zadbać, by nasz rachunek znajdował się na wykazie.


Płacąc naszemu partnerowi biznesowemu kwoty powyżej 15 000 zł koniecznie musimy sprawdzić, czy numer konta podany na fakturze znajduje się na białej liście. Dane podatników będą w wykazie aktualizowane w każdy dzień roboczy, dlatego też numer rachunku naszego kontrahenta należy sprawdzić w tym samym dniu, w którym planujemy
zrealizować przelew. Jeśli zapłacimy kontrahentowi kwotę powyżej 15 000 zł na inny rachunek, niż podany w wykazie to nie będziemy mieli możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu tej kwoty. Ponadto będziemy ponosić ryzyko odpowiedzialności solidarnej ze swoim kontrahentem za zaległości podatkowe, jeśli nie zapłaci on należnego podatku VAT od transakcji. Będzie można uwolnić się od tych sankcji, jeśli w ciągu 3 dni zgłosimy do urzędu skarbowego fakt dokonania płatności pow. 15 000 zł na rachunek nieznajdujący się na białej liście. Wykaz wprawdzie funkcjonuje już od września, ale do końca roku nie ma żadnych sankcji za zapłatę na rachunek nieznajdujący się na wykazie. Sankcje będą nakładane od 1 stycznia 2020.


2. OBOWIĄZKOWY SPLIT PAYMENT
Istota tego rozwiązania polega na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę dokonywana jest w taki sposób, że zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto odprowadzana jest przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy dostawcy. Natomiast część zapłaty odpowiadająca kwocie podatku VAT trafi a na specjalny rachunek bankowy dostawy
– rachunek VAT. Do tej pory taki sposób transakcji nie był obowiązkowy. Od listopada 2019 split payment będzie obowiązkowy dla najbardziej narażonych na oszustwa podatkowe branż, m. in. elektroniczną, stalową, budowlaną, węglową, czy złomową. Podzielona płatność zastąpi tym samym odwrotne obciążenie. Szczegółowy wykaz towarów i usług objęty split payment został zawarty w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, Obowiązek split payment dotyczy wyłącznie transakcji o wartości brutto przekraczającej 15 000 zł. Jeśli więc wystawimy fakturę na towar bądź usługę z załącznika nr 15 na kwotę większą lub równą 15 000 zł, na przykład na roboty budowlane to obowiązkowo na takiej
fakturze powinien znaleźć się dopisek „Mechanizm podzielonej płatności”. Podobnie jest z fakturą zakupu. Jeśli otrzymamy dokument na roboty budowlane na kwotę pow. 15 000 zł to na takiej fakturze powinien znajdować się dopisek o podzielonej płatności. Jeśli go nie ma to i tak jesteśmy zobowiązani do zapłaty poprzez split payment.

Konsekwencje niezapłacenia w mechanizmie podzielonej płatności, gdy jest to wymagane dla sprzedawcy i nabywcy są podobne, czyli 30% sankcja kwoty podatku wykazanej na fakturze. Uniknięcie sankcji po stronie sprzedawcy będzie możliwe w przypadku uregulowania przez nabywcę płatności poprzez MPP. Niestety nabywca poniesie również sankcje na gruncie podatku dochodowego. Gdy kwota należności (dotycząca pozycji z załącznika nr 15) zostanie opłacona z pominięciem MPP, to nabywca nie będzie mógł jej wprowadzić w koszty podatkowe.
Uwaga!
Transakcje poniżej 15 tys. zł brutto, które dotyczą towarów objętych obowiązkowym MPP (wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT), podlegają odpowiedzialności solidarnej nabywcy, stosowanej od pierwszej złotówki. Od tej odpowiedzialności można się uwolnić przez zastosowanie dobrowolnej zapłaty w MPP.


3. NIP NA PARAGONIE
Wystawianie faktury na podstawie zwykłego paragonu fiskalnego nie będzie już możliwe. Od 1 stycznia 2020 r. Wystawienie faktury do paragonu będzie możliwe tylko wtedy, gdy na paragonie znajdzie się NIP nabywcy. W przeciwnym razie obydwie strony transakcji muszą liczyć się z karami w wysokości – nawet 100% kwoty podatku należnego.


4. JEDEN NUMER KONTA DO ROZLICZEŃ Z URZĘDEM SKARBOWYM
Podatki CIT, PIT i VAT a także np. mandaty i grzywny będzie można płacić za pośrednictwem indywidualnego rachunku bankowego, podobnie jak to jest w przypadku indywidualnego konta w ZUS. Indywidualny numer będzie obowiązywał od 1 stycznia 2020, co oznacza, że nie dokonamy zapłaty za zobowiązania podatkowe na rachunki dotychczas
funkcjonujące. Generator mikrorachunku podatkowego znajduje się na stronie:
https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego/


5. ZMIANY W WDT
1 stycznia 2020 roku wchodzą przepisy, które mówią o spełnieniu nowych warunków umożliwiających wewnątrzwspólnotową dostawę towarów w stawce 0%. Aby podatnik sprzedawca mógł zastosować opodatkowanie
względem podatku VAT według stawki 0% to muszą być spełnione poniższe warunki:

 1. Podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer NIP dla transakcji wewnątrzwspólnotowych
  VAT-UE, który nabywca podał podatnikowi,
 2. Podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji VAT za dany okres rozliczeniowy, posiada dowody potwierdzające wywóz sprzedanych towarów z terytorium RP oraz dostarczenie do nabywcy na terytorium innego państwa członkowskiego,
 3. Podatnik składając deklarację VAT, w której wykazuje tę dostawę towarów, jest zarejestrowany, jako podatnik VAT UE.

Natomiast stawka podatku 0% VAT nie znajdzie zastosowania, jeżeli podatnik zarejestrowany do przeprowadzania transakcji unijnych VAT-UE:

 1. Nie złoży w terminie informacji podsumowującej VAT-UE do 25-tego dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy w zakresie WDT,
 2. Złożona informacja podsumowująca nie zawiera prawidłowych informacji dotyczących transakcji WDT takich jak:
  • właściwy i ważny numer identyfikacyjny nabywcy towarów i usług dla transakcji wewnątrzwspólnotowych nadany przez państwo członkowie (zawierający przedrostek skrótu nazwy tego państwa np. PL),
  • właściwy i ważny numer identyfikacyjny sprzedawcy towarów i usług dla transakcji wewnątrzwspólnotowych nadany przez państwo członkowie (zawierający przedrostek skrótu nazwy tego państwa np. PL), chyba, że podatnik złoży pisemne wyjaśnienie dokonanego uchybienia naczelnikowi urzędu skarbowego.
  Ponadto od przyszłego roku, aby udowodnić, że towar faktycznie został przemieszczony do innego kraju sprzedający zobowiązany będzie posiadać co najmniej dwa niebędące ze sobą w sprzeczności dowody, które zostały wydane przez dwie różne strony, które są niezależne od siebie nawzajem i niezależne od sprzedawcy i nabywcy.
  Dowodami takimi w myśl Rozporządzenia mogą być:
  1. Grupa A dowodów: dokumenty odnoszące się do wysyłki lub transportu towarów, takie jak podpisany list przewozowy
  CMR, konosament, faktura za towarowy przewóz lotniczy lub faktura od przewoźnika towarów;
  2. Grupa B dowodów:
  • polisa ubezpieczeniowa w odniesieniu do wysyłki lub transportu towarów lub dokumenty bankowe potwierdzające
  zapłatę za wysyłkę lub transport towarów;
  • dokumenty urzędowe wydane przez organ władzy publicznej, na przykład notariusza, potwierdzające przybycie
  towarów do państwa członkowskiego przeznaczenia;
  • poświadczenie odbioru wystawione przez prowadzącego magazyn w państwie członkowskim przeznaczenia,
  potwierdzające składowanie towarów w tym państwie członkowskim.
  Co do zasady sprzedawca powinien posiadać co najmniej dwa dowody z grupy A lub jeden dowód z grupy A oraz jeden dowód z grupy B. Trudny do spełnienia może okazać się warunek posiadania dwóch różnych dokumentów od dwóch różnych podmiotów, skoro zazwyczaj dokument CMR wystawiany jest przez przewoźnika, który również
  wystawia fakturę za transport towarów.

Często w transakcjach unijnych dochodzi do sytuacji, gdy transport jest wykonywany przez nabywcę (lub na jego rzecz). Po zmianach w takiej sytuacji podatnik dodatkowo powinien dysponować pisemnym oświadczeniem nabywcy, potwierdzającym że towary zostały wysłane lub przetransportowane przez nabywcę lub na jego rzecz, oraz
wskazującego państwo członkowskie przeznaczenia towarów. Oświadczenie powinno zawierać również datę jego wystawienia,
dane nabywcy, specyfikację towarów, datę i miejsce przybycia towarów oraz dane osoby przyjmującej towar u nabywcy. W przypadku wywozu towarów poza terytorium kraju przez nabywcę towaru zobowiązany on będzie do dostarczenia sprzedawcy pisemnego oświadczenia już do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu dostawy.


6. KASY ONLINE
Już od 1 stycznia 2020 roku kasę fiskalną online będą zobowiązani wdrożyć przedsiębiorcy:
• świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania
i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów;
• sprzedający benzynę silnikową, olej napędowy oraz gaz przeznaczony do napędu silników spalinowych.


7. CENTRALNY REJESTR BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH
13 października 2019 r. ruszył Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, czyli system, który gromadzi i przetwarza informacje o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką, zwanych beneficjentami rzeczywistymi. Jak podają przepisy, beneficjent rzeczywisty to osoba fizyczna lub osoby fizyczne:
• sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają
z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę, lub
• w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze bądź jest przeprowadzana transakcja okazjonalna.

W przypadku spółki beneficjentem rzeczywistym jest:
• osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem spółki, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej;
• osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki, także jako zastawnik albo użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu;
• osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji spółki bądź łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie spółki, także jako zastawnik albo użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu;
• osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad spółką przez posiadanie w stosunku do niej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości;
• osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze w organach spółki w przypadku udokumentowanego
braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w powyższych punktach oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
Zatem w przypadku spółek z o.o. beneficjentem rzeczywistym będzie wspólnik bądź wspólnicy, którzy posiadają więcej niż 25% udziałów.
Kto zgłasza beneficjenta rzeczywistego?
Zobowiązanymi do zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych są wszystkie spółki jawne, komandytowe, spółki z ograniczoną działalnością, spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne bez względu na limit obrotów czy wielkość zatrudnienia oraz bez względu na to, czy spółek tych dotyczą inne obowiązki wynikające z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.


8. REJESTR BDO
Przedsiębiorcy będą musieli zgłosić się i prowadzić właściwie rejestry przewidziane dla ochrony środowiska.
Ustawa o odpadach, o niej poniżej wymaga rejestrowania zużycia odpadów inne niż komunalne. Zatem każde inne niż te, które możemy wywozić w ramach umów dotychczas zawartych.
Na podstawie artykułu 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 i z 2017 r. poz. 2422) odpowiedni marszałkowie województw prowadzą rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.
Wpisu do rejestru BDO na wniosek podmiotu ewidencjonującego odpady lub z urzędu w przypadku podmiotu, który uzyskał wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 i 2056) dokonuje Marszałek województwa, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu.
Ogólnie rzecz ujmując, wpisu do rejestru BDO dokonuje każdy podmiot wytwarzający odpady inne niż komunalne tj. np. opakowania foliowe, zużyte świetlówki, tonery, przepracowane oleje samochodowe, akumulatory bez względu na ilość wytwarzanych odpadów.

Każdy podmiot podlegający wpisowi powinien na formularzu zgłoszeniowym ( w załączniku) zarejestrować
się we właściwym Urzędzie Wojewódzkim do 31.12.2019 roku w formie papierowej (złożyć osobiście, wysłać pocztą lub przez epuap). Forma elektroniczna będzie dostępna w 2020 roku – wymóg artykułu 234 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. Z 2019 r., poz. 701).

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *