Pamiętaj zgłoś zawarcie umowy o dzieło

Jednym z obowiązków, które wprowadza tzw. Tarcza antykryzysowa (a dokładniej art. 22 ustawy z dnia „31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Dz. U. 2020, poz. 568) jest obowiązek zgłaszanie umów o dzieło.


Płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło, informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli umowa taka zawarta zostanie z osobą , z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.


Należy wyjaśnić jednak, iż tego rodzaju obowiązek rejestracyjny umowy o dzieło. nie oznacza jednocześnie, iż umowa o dzieło miałby stać się nowym tytułem do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
Na koncie płatnika składek będą jedynie ewidencjonowane zawierane przez niego umowy o dzieło. Płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło będzie miała obowiązek poinformować ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.


Wyjątków od tego obowiązku będzie niestety niewiele. Wyjątkiem będzie umowa o dzieło zawarta z własnym pracownikiem lub jeżeli w ramach takiej umowy będzie wykonywana praca na rzecz pracodawcy, z którym wytwórca dzieła pozostaje w stosunku pracy.
Jakkolwiek opisane powyżej zmiany wejdą w życie dopiero z dniem 1 stycznia 2021 r., to już dziś należy zdawać sobie sprawę z powyższego obowiązku i zaplanować sposób jego wdrażania.

Obecnie nie ma jeszcze gotowych wzorów formularzy zgłoszeniowych oraz odpowiednich kodów koniecznych do dokonywania tego rodzaju zgłoszeń. Nie wprowadzono bowiem jeszcze odpowiednich zmian w Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych
i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń́ o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów.
Jak tłumaczą pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, przekazywana przez płatników informacja o zawartych umowach o dzieło, może spowodować znaczne przyspieszenie procesu wypłaty postojowego tj. kryzysowego zasiłku 2 080,00 zł dla samozatrudnionych i zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *