Terminy przedawnień

6 lat

 • Roszczenia stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu, sądu polubownego,
 • roszczenia wynikające z ugody podpisanej przed sądem, sądem polubownym albo mediatorem i zatwierdzona przez sąd
 • wszelkie roszczenia majątkowe, jeśli przepisy nie stanowią inaczej

5 lat

 • zobowiązania podatkowe
 • roszczenie z tytułu zachowku i/lub zapisu testamentowego
 • z tytułu należności składek na ubezpieczenie społeczne

3 lata

 • roszczenia powstałe w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej
 • o świadczenia okresowe (np. czynsz za najem, rata leasingowa) jeśli przepisy nie stanowią inacze
 • z tytułu umowy ubezpieczenia
 • zobowiązania podatkowe powstałe na skutek doręczenia decyzji ustalającej dany podatek oraz jego wysokość przez Urząd Skarbowy
 • z tytułu kredytu/pożyczki
 • ze stosunku pracy

2 lata

 • wynikające z umowy o dzieło, umowy zlecenia
 • z umowy rachunku bankowego
 • z tytułu umów o świadczenie usług nigdzie indziej nie uregulowanych

1 rok

 • mandaty
 • roszczenia z tytułu umowy przewozu
 • roszczenia z tytułu przedwstępnej umowy sprzedaży
 • roszczenia wynikające z umowy zastawu (o naprawienie szkody, o zwrot nakładów)
 • z tytułu najmu lub użyczenia
 • z tytułu rękojmi (za wady prawne, za wady fizyczne) rzeczy sprzedanej (ruchomej)
 • roszczenie o zwrot nadpłaty
 • z tytułu umowy spedycji
 • z umowy składu
 • z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych
 • z tytułu nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia
 • z tytułu naruszenia przez pracownika zakazu konkurencji

6 miesięcy

 • roszczenie pożyczkobiorcy o wydanie przedmiotu pożyczki
 • przewoźnika względem innych przewoźników uczestniczących w procesie przewozu przesyłki
 • roszczenie o naprawienie szkody wynikającej z utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych do hotelu lub innego podobnego miejsca

Jeśli termin przedawnienia jest równy lub dłuższy od dwóch lat przypada na ostatni dzień w danym roku.
Jeśli jest krótszy niż 2 lata na ostatni dzień w danym miesiącu.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *